Všeobecné obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov
1. Prevádzkovateľom internetovej stránky https://www.dovolenka-pri-mori.sk/  je Dizajn Box, s. r. o., sídlo: Lomnická 906/2, 84110 Bratislava, IČO: 47 621 567, DIČ: 2024030723 Zapísaná v OR OS Bratislava I., Odd.: Sro, Vložka č.: 96596/B
E-mail: dovolenka@email.dovolenka-pri-mori.sk
 
2. Predávajúcim je Dizajn Box, s. r. o., sídlo: Lomnická 906/2, 84110 Bratislava, IČO: 47 621 567, DIČ: 2024030723 
zapísaná v OR OS Bratislava I., Odd.: Sro, Vložka č.: 96596/B 
E-mail: dovolenka@email.dovolenka-pri-mori.sk
 
3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke https://www.dovolenka-pri-mori.sk/  je Dizajn Box, s. r. o., sídlo: Lomnická 906/2, 84110 Bratislava, IČO: 47 621 567, DIČ: 2024030723 
 
E-mail: dovolenka@email.dovolenka-pri-mori.sk
 
4. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom
objednávkového formulára na stránke https://www.dovolenka-pri-mori.sk/ vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 
5. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická
osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania
alebo výkonu zamestnania či povolania.
 
6. Tovarom alebo službou sú všetky predajné produkty zverejnené na stránke https://www.dovolenka-pri-mori.sk/, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.
 
7. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim
vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
 
8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej
stránky  https://www.dovolenka-pri-mori.sk/ , e-mailovej a komunikácie pomocou elektronických médií (FB messenger).
 
9. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými
podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane
spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom
neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
 
10. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky https://www.dovolenka-pri-mori.sk/ sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy či neúspechy plynúce z použitia informácií.
 
 
Cena
 
1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom
formulári a v momente odoslania objednávky.
 
 
Objednávka
 
1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového
formulára kupujúcim.
 
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda
objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
 
3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je
možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim
a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 
4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v automaticky zaslaný e-mail s potvrdením
prijatia objednávky.
 
5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného
tovaru.
 
6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o
zaplatení tovaru.
 
 
Platobné podmienky
 
1. Za produkty predávané prostredníctvom stránky https://www.dovolenka-pri-mori.sk/ je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 
a) platba online prostredníctvom platobnej brány STRIPE (Online platobnou kartou: VISA,
VISA electron, MasterCard, Maestro alebo bankovým prevodom).
Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti STRIPE, ktorá poskytuje
zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla
platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate
pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti STRIPE.
 
b) internetovým bankovníctvom (internet bankingom) prevodom z účtu kupujúceho na účet
predávajúceho.
 
 
Dodacie podmienky
 
1. Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho,
elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.
 
2. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej pod
priečinky (propagácie, hromadné, spam).
 
3. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej
schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu
dovolenka@email.dovolenka-pri-mori.sk si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.
 
4. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným
produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese dovolenka@email.dovolenka-pri-mori.sk.
 
 
Prevod vlastníckeho práva
 
1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom
vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si
predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až
v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.
 
 
Garancia
 
1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa:
Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich
právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 
2. Za svoje produkty prevádzkovateľ internetovej stránky https://www.dovolenka-pri-mori.sk/  ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 7 dní od zaplatenia zistíte, že tento produkt neobsahoval informácie uvedené na predajnej stránke, vrátime Vám peniaze naspäť.
 
3. O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu dovolenka@email.dovolenka-pri-mori.sk  spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).
 
4. Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných
dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.
 
5. Kupujúci pri uplatnení garancie s vrátením peňazí na účet je povinný zmazať získané
elektronické produkty (eBook) a je trestné i akékoľvek šírenie ďalej.
 
 
Odstúpenie od zmluvy
 
1. Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej
prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od zakúpenia elektronického produktu, a
to elektronickou formou na e-mail: dovolenka@email.dovolenka-pri-mori.sk  s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu.
 
2. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene
produktu poníženou o výdavky spojené s prijatím platby cez platobnú bránu a teda
uhradené tretej strane – prevádzkovateľovi platobnej brány. Čiastka bude vrátená
najneskôr do 14 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude
vrátená bankovým prevodom. 
 
 
Ochrana osobných údajov
 
1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem
štátnych orgánov v prípade kontroly.
 
3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, adresa, e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením
neoprávneným osobám.
 
5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na webstránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu.
 
6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v
spodnej časti zasielaných e-mailov. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje
už nebudeme používať na marketingové účely.
 
 
Zodpovednosť za obsah webu
 
1. Webová stránka https://www.dovolenka-pri-mori.sk/ môže byť aktualizovaná bez
predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho
upozornenia zmenené.
 
Alternatívne riešenie sporov
 
a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu
(e-mailom na dovolenka@email.dovolenka-pri-mori.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpoviena túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 
b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia
sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 
c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej
činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi
spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na
diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu
20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie
alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 
 
Záverečné ustanovenia
 
1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné
podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 
2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu
prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v
momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej
stránke predávajúceho.
 
3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné
podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
 
4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia
podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č.
250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004
Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 22. 6. 2023
 
Dizajn Box, s. r. o.
prevádzkovateľ stránky https://www.dovolenka-pri-mori.sk/.